Yhdyskunnan säännöt

 

 1. Luku 

YLEISET MÄÄRÄYKSET YHDYSKUNNASTA 

1.1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdyskunnan nimi on Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunta, ruotsiksi Samfund av reformerade baptistförsamlingar i Finland, englanniksi Fellowship of Reformed Baptist Churches in Finland ja sen kotipaikka on Helsinki. 

1.2 § Yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot 

Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunnan muodostavat siihen kuuluvat seurakunnat ja niiden jäsenet. 

Yhdyskunnan tehtävänä on Raamatun perustuksella yhtäpitävästi apostolisen tunnustuksen kanssa sekä yhdyskunnan tunnustuksen ja tämän yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti elää ja toimia kristillisen uskonelämän herättämiseksi ja säilyttämiseksi. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdyskunta huolehtii siinä olevien seurakuntien kautta Jumalan sanan julistamisesta ja opettamisesta, tekee lähetystyötä, edistää jäsentensä ja kaikkien kristittyjen kasvua ja yhteyttä sekä palvelee sielunhoidollisesti ja diakonisesti apua tarvitsevia lähimmäisiä. 

Yhdyskunta ja sen seurakunnat voivat järjestää jumalanpalvelus- ja julistustilaisuuksia ja muita tilaisuuksia kuten juhlia, kokouksia, konsertteja ja koulutustilaisuuksia. Yhdyskunta ja seurakunnat voivat harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa, levittää ja markkinoida painotuotteita, äänitteitä ja tallenteita, harjoittaa radio ja TV-toimintaa ja sähköistä tiedonvälitystä, harjoittaa sosiaalista avustustoimintaa, lähetys- ja kehitysaputyötä sekä muuta aatteellista toimintaa sanomansa levittämiseksi. 

Yhdyskunnan tehtävänä on edustaa yhdyskuntaa niiden yhteisissä asioissa kotimaassa ja kansainvälisissä suhteissa, toimia seurakuntien yhteistoimintaelimenä sekä tukea seurakuntien kypsyyttä ja niissä tehtävää seurakuntatyötä. 

1.3 § Uskontunnustus 

Yhdyskunta hyväksyy uskon ja opin ainoaksi perustaksi Jumalan pyhän sanan, Raamatun, jolla yksin kaikkea opetusta on tutkittava ja arvosteltava. Yhdyskunta sitoutuu yhdyskunnan omaan uskontunnustukseen, joka pohjautuu vuoden 1689 Lontoon Baptistien uskontunnustukseen. Uskontunnustus osoittaa, miten yhdyskunta ymmärtää ja ilmaisee Raamatun opetuksen. 

1.4 § Seurakuntien asema 

Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat ovat itsenäisiä. Ne päättävät itse omasta toiminnastaan, hallinnostaan, omaisuudestaan ja varainkäytöstään. Seurakunnilla on kullakin omat varansa ja omaisuutensa ja yhdyskunnalla omansa. 

Seurakunnat eivät vastaa yhdyskunnan veloista tai sitoumuksista eikä myöskään yhdyskunta seurakuntien velvoitteista. Seurakunnat osallistuvat yhteisesti sovitulla tavalla yhdyskunnan taloudelliseen tukemiseen. 

1.5 § Seurakunnan liittyminen yhdyskuntaan 

Seurakunta, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet, voi hakea yhdyskunnan hallitukselta liittymistä yhdyskunnan paikallisseurakunnaksi. 

Seurakunnan hyväksymisestä yhdyskunnan paikallisseurakunnaksi päättää yhdyskunnan hallitus, jonka on ilmoitettava hyväksymänsä seurakunnat seuraavassa sääntömääräisessä yhdyskunnan kokouksessa. 

1.6 § Yhdyskunnan jäsenet 

Yhdyskunnan jäseniä ovat siihen kuuluvien seurakuntien jäsenet. Yhdyskunta on järjestäytynyt siten, että henkilöjäsenet kuuluvat yhteen yhdyskunnan seurakunnista. 

Yhdyskunnan jäsen ei voi olla samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 

1.7 § Varainhankinta 

Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdyskunnan toiminta rahoitetaan pääasiassa seurakuntien kannatusmaksuilla ja keräyksillä. Yhdyskunnalla ja seurakunnilla on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia. Ne voivat omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita ja suorittaa rahankeräyksiä. 

1.8 § Jäsenmaksut 

Yhdyskunta ei peri jäseniltään jäsenmaksua. 

2. Luku 

YHDYSKUNNAN HALLINTO 

2.1 § Yhdyskunnan vuosikokous 

Yhdyskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään vuosittain tammi- ja huhtikuun välisenä aikana. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

2. esitetään yhdyskunnan toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta, 

3. esitetään tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tilinpäätöksestä ja hallinnosta, 

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, 

6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitaan hallituksen jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, 

7. päätetään yhden tai kahden tilintarkastajan valinnasta yhden vuoden toimikaudeksi, 

8. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi, 

9. valitaan tarvittaessa jäsenet yhdyskunnan toimikuntiin, 

10. tarvittaessa esitetään yhdyskunnan paikallisyhteisöksi hyväksytyt seurakunnat ja tarvittaessa päätetään seurakunnan purkamisesta, 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

2.2 § Kokousedustajat 

Jokaisella seurakunnalla on oikeus valita vuosikokoukseen yksi äänivaltainen seurakunnan vanhimmistoon kuuluva edustaja. 

Vuosikokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskunnan hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla. Kaikilla seurakuntien vanhimmistoon kuuluvilla on vuosikokouksessa läsnäolo-oikeus. 

Vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdyskunnan kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

2.3 § Päätöksenteko 

Vuosikokouksessa on kullakin seurakunnan edustajalla yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä tietyn asian käsittelystä muuta määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

Yhdyskunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. 

2.4 § Kokouskutsu 

Hallitus kutsuu yhdyskunnan kokouksen koolle kirjallisella kokouskutsulla, joka on lähetettävä kaikille seurakunnille. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköpostilla. Vuosikokouksen ja muun varsinaisen kokouksen osalta kokouskutsu on lähetettävä vähintään 30 päivää ja ylimääräisen kokouksen osalta vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

2.5 § Ylimääräinen kokous 

Ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, jos hallitus niin päättää, tai jos vähintään yksi kolmasosa seurakunnista sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. 

Ylimääräistä kokousta koskevat muutoin edellä 2.1 – 2.3 §:ssä sanotut määräykset. 

2.6 § Yhdyskunnan hallitus 

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus. Yhdyskunnan hallituksen muodostavat vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) yhdyskuntakokouksen valitsemaa jäsentä. 

Hallituksen jäsenten tulee olla yhdyskunnan jäsenseurakunnan vanhimmistoon kuuluvia jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus määräytyy ensimmäisenä vuotena arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. 

Yhdyskuntakokous voi erottaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden. Samalla kokous voi päättää uuden jäsenen valitsemisesta. 

2.7 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko 

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

Kokous on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja sekä yksi läsnä ollut jäsenet tarkistavat ja allekirjoittavat välittömästi kokouksen päätyttyä. Eri mieltä oleva jäsen voi antaa eriävän lausuntonsa pöytäkirjaan merkittäväksi neljän päivän sisällä kokouksesta. 

2.8 § Hallituksen, puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

1) tukea seurakuntia ja niiden paimenia sekä seurata näiden hengellistä tilaa 

2) tarvittaessa avustaa ja neuvoo seurakuntia toiminnassaan sekä antaa seurakunnille suosituksia ja ohjeita 

3) seurata ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta hengelliseen elämään 

4) edistää seurakuntien välistä yhteistyötä 

5) toimia tarvittaessa sovittelijana seurakuntien välisissä ja seurakunnan sisäisissä henkilökysymyksissä ja ristiriitatilanteissa, 

6) hyväksyä seurakunta yhdyskuntaan paikallisyhteisöksi, 

7) hyväksyä yhdyskunnan jäsenet seurakunnan hallituksen esityksestä, 

8) valita ja erottaa yhdyskunnan yhteisiä tehtäviä hoitavat toimihenkilöt sekä sopia näiden henkilöiden palvelusehdoista, 

9) päättää yhdyskunnan kannasta ja toimintatavoista uskonnon harjoittamiseen liittyvissä tarpeelliseksi katsomissaan asioissa, ellei asiasta ole päätetty yhdyskuntakokouksessa. 

10) kehittää, valvoa ja hoitaa yhdyskunnan yhteisiä toimintoja ja omaisuutta 

11) kutsua koolle ja järjestää sääntömääräiset ja ylimääräiset yhdyskunnan kokoukset sekä valmistelee niissä käsiteltävät asiat, 

12) hyväksyä lähetystyöntekijät, 

13) nimittää edustajat kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin, 

14) päättää muistakin yhdyskuntaa koskevista asioista, joita ei ole määrätty yhdyskuntakokousten päätettäväksi, 

15) hoitaa tehtävät, jotka yhdyskuntakokous sille antaa, 

16) valvoa ja kehittää hallituksen omaa toimintaa 

Puheenjohtajan tehtävänä on edustaa yhdyskuntaa ja johtaa yhdyskunnan hallituksen toimintaa ja hallintoa yhdyskunnan päätösten mukaisesti. 

Yhdyskunnalla voi olla operatiivisesta toiminnasta vastaava toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan ottamisesta, erosta ja työsuhteen ehdoista päättää hallitus. 

Hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdyskuntaa tuomioistuimen ja viranomaisten edessä. 

Puheenjohtajan ollessa estyneenä edustaa yhdyskuntaa varapuheenjohtaja tai muu hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. 

2.9 § Yhdyskunnan nimenkirjoitus 

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi valtuuttaa jonkun muunkin henkilön kirjoittamaan yhdyskunnan nimen. 

2.10 § Toimikunnat ja muut yhteisöt 

Yhdyskunnan kokous voi asettaa eri tehtäviä varten toimikuntia ja/tai muita yhteisöjä. Toimikuntien ja/tai muiden yhteisöjen tehtävänä on hoitaa oman tehtäväalueensa asioita kokouksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. 

2.11 § Hallinto- ja toimintasääntö 

Tarkempia määräyksiä yhdyskunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, tilintarkastuksesta, toiminnasta sekä oikaisuvaatimusten käsittelystä voidaan antaa yhdyskunnan kokouksen antamassa hallintosäännössä tai yhdyskunnan hallituksen antamassa toimintasäännössä. 

3. Luku 

SEURAKUNNAT 

3.1 § Seurakunnan perustaminen 

Seurakunta perustetaan seuraavasti: 

1. vähintään 5 henkilöä sopii seurakunnan perustamisesta allekirjoittamalla perustamiskirjan, jossa he ilmoittavat hyväksyvänsä tämän yhdyskuntajärjestyksen sekä sitoutuvansa yhdyskunnan uskontunnustukseen, 

2. perustamiskirjassa on mainittava seurakunnan nimi ja ilmoitus siitä, mikä Suomen kunta on seurakunnan kotipaikka, 

3. perustamiskokouksessa valitaan seurakunnan hallituksen jäsenet. 

4. seurakunta hakee liittymistä yhdyskuntaan yhdyskunnan hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä seurakunnan päätös, jossa seurakunta hyväksyy yhdyskunnan uskontunnustuksen ja uskonnonharjoitusmuodon sekä sitoutuu noudattamaan tätä yhdyskuntajärjestystä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa hallituksen kokoonpano, seurakunnan toiminta-alue sekä muu yhdyskunnan hallituksen vaatima selvitys. Lisäksi hakemukseen on liitettävä lausunnot niiltä yhdyskuntaan kuuluvilta seurakunnilta, joiden alueelle seurakunta on perustettu. 

3.2 § Seurakunnan purkamainen ja lakkauttaminen 

Seurakunnan purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden (1) välein pidettävässä seurakunnan kokouksessa. Toisen kokouksista tulee olla varsinainen seurakunnan kokous. Ensimmäisen kokouksen päätöksestä on välittömästi ilmoitettava yhdyskunnan hallitukselle. Jälkimmäisessä kokouksessa purkamispäätöstä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

Yhdyskunta voi purkaa seurakunnan, jos seurakunta julistuksessaan tai toiminnassaan olennaisesti poikkeaa yhdyskunnassa vallitsevista toimintaperiaatteista tai toiminnallaan vahingoittaa yhdyskuntaa. Purkamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Purkamispäätökseen vaaditaan 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. Purettavalla seurakunnalla on oikeus saattaa purkamispäätös yhdyskunnan kokouksen uudelleen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus) ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskunnan hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa purkamispäätöksen tiedoksisaannista. Yhdyskuntakokouksen päätös asiassa on lopullinen. 

Seurakunnan purkautuessa siirtyy sen omaisuus sellaiseen kristillistä työtä edistävään tarkoitukseen, johon seurakunta päättää purkautumispäätöksessään varat lahjoittaa. Niitä ei saa kuitenkaan jakaa henkilöjäsenten kesken. 

Lakkautetun seurakunnan omaisuus siirtyy yhdyskunnan vapaaseen käyttöön. 

3.3 § Seurakunnan jäsenten ottaminen ja erottaminen 

Seurakunnan jäseneksi voidaan ottaa kristillistä uskoa tunnustava ja kastettu henkilö. Seurakunnan jäsenyys edellyttää, että henkilö ei ole samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 

Jäsen voidaan erottaa seurakunnasta, jos hän ei tunnusta enää kristillistä uskoa tai seurakunnan opetuksen mukaisista kristityn elämäntavoista taikka jos hän toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa 

seurakunnalle tai yhdyskunnalle. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Yhdyskunnan ja seurakunnan jäseneksi ottamisesta päättää yhdyskunnan hallitus seurakunnan hallituksen esityksestä. 

Yhdyskunnan ja seurakunnan jäsenyydestä erottamisesta päättää yhdyskunnan hallitus seurakunnan hallituksen esityksestä. 

Jäseneksi ottamista tai erottamista koskevaan päätökseen tyytymätön voi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saattamisesta tehdä asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen seurakunnan hallitukselle. 

3.4 § Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 

Tässä yhdyskuntajärjestyksessä sanotut oikeudet ja velvollisuudet koskevat seurakunnan jäseniä. 

Oikeus päättää yhdyskunnan asioista ja edustaa seurakuntaa yhdyskunnan kokouksissa on sen jäsenillä. Yhdyskunnan hallituksen tai seurakunnan hallituksen jäseneksi voidaan valita vain seurakunnan jäseniä. 

Seurakunnan vanhimmisto voi päättää, missä määrin muut henkilöt kuin seurakunnan jäsenet voivat osallistua seurakunnan toimintaan ja seurakuntayhteyteen ja olla läsnä seurakunnankokouksissa. 

4. Luku 

SEURAKUNNAN HALLINTO 

4.1 § Seurakunnankokous 

Seurakunnan vuosikokous pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa seurakunnan hallituksen määräämänä aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 

9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 

10. tarvittaessa valitaan seurakunnan hallituksen uudet jäsenet 

11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastaja yhden vuoden toimikaudeksi 

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

4.2 § Kokouskutsu 

Seurakunnan hallituksen on kutsuttava seurakuntakokous koolle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seurakunnan sähköisessä tiedotuskanavassa tai sähköpostitse. 

4.3 § Asioista päättäminen 

Seurakunnankokouksessa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta tässä yhdyskuntajärjestyksessä mainittuja poikkeuksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni. 

Seurakunnankokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa. 

4.4 § Seurakunnan hallitus, vanhimmisto ja diakonit 

Seurakuntaa johtaa hallitus, johon kuuluvat seurakunnan vanhimmiston jäsenet sekä mahdollisesti diakoneja ja yhdyskuntaan kuuluvan toisen seurakunnan vanhimmiston jäseniä. Hallituksen jäseneksi valittavien tulee olla biologisia miehiä. Hallituksessa on oltava vähintään 3 jäsentä ja enintään 12. 

Vanhimmistoon kuuluvat seurakunnan paimenet, joita tulee olla vähintään kaksi ja enintään kaksitoista. Seurakunnan vanhimman valitsemisesta ja erottamisesta päätetään seurakunnankokouksessa vanhimmiston esityksestä. Seurakunnankokous voi erityisestä syystä määräajaksi päättää, että vanhimmiston jäsenten lukumäärä on pienempi kuin kaksi henkilöä. Vanhimmiston jäsenten tulee olla Uuden testamentin paimenenkriteerien täyttämiä biologisia miehiä, joiden on oltava seurakunnan jäseniä. Valintaan ja erottamiseen vaaditaan 4/5:n enemmistö 

annetuista äänistä. Vanhimmiston jäsenet valitaan tehtäväänsä enintään viiden vuoden toimikaudeksi. Vanhimmiston tehtävänä on suunnitella, johtaa ja valvoa seurakunnan opetusta ja sielunhoitoa. 

Diakonit ovat seurakuntapalvelijoita. Diakoniksi valittavien tulee olla Uuden testamentin diakonin kriteerien täyttämiä, joiden on oltava seurakunnan jäseniä. Seurakunnan diakonin valitsemisesta ja erottamisesta päätetään seurakunnankokouksessa vanhimmiston esityksestä. Diakonit valitaan tehtäväänsä enintään 2 vuoden toimikaudeksi. Valintaan ja erottamiseen vaaditaan 4/5:n enemmistö annetuista äänistä. 

Hallitukseen voidaan valita myös yhdyskunnan toisen seurakunnan vanhimmiston jäsen 2 vuoden toimikaudeksi. 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. suunnitella, johtaa ja valvoa seurakunnan toimintaa 

2. seurakunnan hallituksena hoitaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja tilinpitoa, 

3. kutsua koolle seurakunnankokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, 

4. pitää jäsenrekisteriä ja tehdä lain mukaiset ilmoitukset rekisteriviranomaiselle, 

5. valita seurakunnan vanhimmistosta seurakunnan edustajat yhdyskunnan vuosikokoukseen, 

6. valvoa ja kehittää hallituksen omaa toimintaa 

7. hoitaa muut tehtävät, jotka kuuluvat hallitukselle tämän yhdyskuntajärjestyksen tai seurakunnan johtosäännön mukaan. 

Seurakunnan johtosäännössä voidaan määrätä hallituksen jakautumisesta jaostoihin. Johtosäännössä voidaan lisäksi määrätä, että hallituksen jaostoihin voidaan valita lisäjäseniä. Määrättäessä hallituksen jaostoista tai jaostojen lisäjäsenistä on samalla määrättävä lisäjäsenten valitsemisesta, lukumäärästä ja niistä hallitukselle kuuluvista asioista, jotka päätetään hallituksen jaostoissa, sekä jaostojen jäsenmääristä, valitsemisesta ja toimikaudesta. 

4.5 § Hallituksen jäsenten valitseminen 

Seurakunnan hallituksen jäsenten valitsemisesta päätetään varsinaisessa seurakunnankokouksessa vanhimmiston esityksestä. Jos vanhimmiston esittämä ehdokas ei tule hyväksytyksi, asia palautetaan vanhimmistolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Hallituksen jäsen voidaan erottaa toimestaan, jos häntä on elämäntapojensa tai toimintansa vuoksi pidettävä tehtävään sopimattomana taikka hän ei enää nauti seurakunnan luottamusta. Hänet voidaan myös vapauttaa tehtävästään, jos hän on ikänsä tai terveytensä tai muun vastaavan syyn vuoksi tullut toimeen kykenemättömäksi. 

4.6 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko 

Hallituksen ja hallituksen jaostojen puheenjohtajasta, kokoontumisesta ja päätöksenteosta määrätään seurakunnan johtosäännössä. 

4.7 § Seurakunnan talous 

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyvän taloudenhoidon edellyttämällä tavalla. Tilikausi on kalenterivuosi. 

Tarkempia määräyksiä seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta voidaan antaa seurakunnan johtosäännössä. 

4.8 § Seurakunnan nimenkirjoitus 

Seurakunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Seurakunnan hallitus voi valtuuttaa jonkun muunkin henkilön kirjoittamaan seurakunnan nimen. 

4.9 § Seurakunnan johtosääntö 

Seurakunnankokous vahvistaa seurakunnalle johtosäännön, jossa annetaan tarkempia määräyksiä seurakunnankokouksesta, hallituksesta, hallituksen jaostoista sekä mahdollisista muista toimihenkilöistä tai toimielimistä, Johtosäännössä voidaan myös määrätä seurakunnan toimintamuodoista ja toimintatavoista. Johtosääntöön ei saa ottaa määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa tämän yhdyskuntajärjestyksen kanssa. 

5. Luku 

MUUTOKSENHAKU JA TIEDOKSI SAATTAMINEN YHDYSKUNNALLE 

5.1 § Oikaisuvaatimus 

Yhdyskunnan kokouksen ja yhdyskunnan hallituksen sekä seurakunnankokouksen ja seurakunnan hallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimus seurakunnan hallituksen alaisen valiokunnan tai muun toimielimen päätöksestä, jonka se on tehnyt sille siirretyn ratkaisuvallan nojalla, tehdään seurakunnan hallitukselle. 

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. 

5.2 § Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus 

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta. 

5.3 § Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, eli asianosainen. 

5.4 § Päätöksen tiedoksianto ja täytäntöönpano 

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kahden päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

5.5 § Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ellei tässä yhdyskuntajärjestyksessä jonkun asian osalta ole määrätty muuta aikaa. 

5.6 § Tiedoksi saattaminen yhdyskunnan hallitukselle 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun seurakunnankokouksen tai seurakunnan hallituksen päätökseen tyytymätön voi saattaa asiansa kirjallisesti tiedoksi yhdyskunnan hallitukselle. 

6. Luku 

MUUT MÄÄRÄYKSET 

6.1 § Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle 

Yhdyskunnan hallituksen on tehtävä rekisteriviranomaiselle lain määräämät ilmoitukset seurakunnan perustamisesta ja hyväksymisestä yhdyskuntaan tai seurakunnan purkamisesta. 

Seurakunnan hallituksen on pidettävä luetteloa seurakunnan jäsenistä ja tehtävä jäsenistä lain määräämät ilmoitukset rekisteriviranomaiselle. 

6.2 § Vaitiolovelvollisuus 

Yhdyskunnan tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustehtävässä oleva ei saa käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista asemassaan tietoon saamaansa seikkaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka koskee toisen terveydentilaa taikka jota asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa ilmaista. 

6.3 § Rippisalaisuus 

Vanhimmiston jäsen tai seurakuntaan palvelussuhteessa oleva hengellisen työn tekijä ei saa ilmaista hänelle yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa uskottua asiaa eikä myöskään henkilöä, joka hänelle on uskoutunut, jollei laissa toisin säädetä. 

6.4 § Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen 

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta päättää yhdyskunnan kokous. Päätökseen vaaditaan 2/3:n enemmistö annetuista äänistä. Asiaa käsittelevän kokouksen kokouskutsuun on liitettävä muutosesityksen sisältö. 

6.5 § Yhdyskunnan purkamisesta ja lakkauttamisesta 

Päätökseen yhdyskunnan purkamisesta vaaditaan yhdyskunnan kokouksessa 3/4:n enemmistö annetuista äänistä. 

Yhdyskunnan purkautuessa siirtyy sen omaisuus sellaiseen kristillistä työtä edistävään tarkoitukseen, johon yhdyskunta päättää purkautumispäätöksessään varat lahjoittaa. Niitä ei saa kuitenkaan jakaa henkilöjäsenten kesken. 

Yhdyskunnan tullessa lakkautetuksi yhdyskunnan varat jaetaan reformoitua kristillistä työtä edistävään tarkoitukseen.